Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Backcorner, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Expeditieweg 11, 7007 CM te Doetinchem, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 56363494.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Backcorner een overeenkomst heeft gesloten.
  1. Overeenkomst: de tot stand gekomen overeenkomst tussen Backcorner en de opdrachtgever, waarbij Backcorner zich verbindt tot onder meer dienstverlening ten aanzien van webhosting, webdesign en internetmarketing en/ of het verrichten van onderhouds- en ontwerpwerkzaamheden.
  2. Duurovereenkomst: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid, waarbij partijen zich jegens elkaar verbinden tot het verrichten van telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties.
  3. Schriftelijk: onder schriftelijke communicatie wordt eveneens verstaan langs elektronische weg tot stand gebrachte communicatie.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Backcorner en de opdrachtgever.
  1. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan, door Backcorner, derden dienen te wordenbetrokken.
  2. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op het volledige producten- en dienstenaanbod van Backcorner, waaronder begrepen het producten- en dienstenaanbod van Backcorner onder de volgende benamingen:
   • Webshops;
   • Websites;
   • Clubsites;
   • Grafische vormgeving
   • Social media marketing
   • Google marketing.
  3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  4. Van het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien het bepaalde in de overeenkomst afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt het bepaalde in de overeenkomst.
  5. Vernietiging of nietigheid van een of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3 Aanbod en totstandkoming overeenkomst

 1. Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld, is elk aanbod en iedere offerte vrijblijvend.
  1. Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens kan de opdrachtgever nimmer enig recht ontlenen.
  2. Indien de opdrachtgever de overeenkomst namens of voor rekening van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart hij, door het sluiten van de overeenkomst, daartoe bevoegd te zijn. De opdrachtgever is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
  3. Overeenkomsten gelden eerst als gesloten na ondertekening door de opdrachtgever van de door Backcorner uitgebrachte offerte, en wel vanaf het moment van ondertekening, dan wel na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van een door Backcorner gedaan aanbod.
   1. Indien de aanvaarding van de opdrachtgever afwijkt van het door Backcorner uitgebrachte aanbod, is Backcorner daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Backcorner anders aangeeft.
   2. Indien in het aanbod of de overeenkomst een uitvoerings- of (op)leveringstermijn is vermeld, betreft dit te allen tijde een indicatieve, niet-fatale termijn. Indien Backcorner verwacht een indicatieve termijn te overschrijden dan stelt zij de opdrachtgever hiervan zoveel mogelijk in kennis zonder dat de opdrachtgever aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding of kwijtschelding, dan wel restitutie van de geheel of gedeeltelijk verschuldigde betaling.

Artikel 4 Duurovereenkomsten

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen wordt iedere duurovereenkomst aangegaan voor de periode van één jaar.
 2. Na verloop van de overeengekomen duur wordt de duurovereenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor de duur welke gelijk is aan de oorspronkelijk overeengekomen duur, tenzij de overeenkomst conform lid 3 tijdig wordt opgezegd.
 3. Opzegging dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien de opzegging door de opdrachtgever geschiedt langs elektronische weg, dan is de opzegging niet eerder geldig dan het moment waarop de opzegging door Backcorner langs elektronische weg is bevestigd.
 4. Indien de opzegging van de opdrachtgever niet tijdig door Backcorner wordt ontvangen, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd. In dat geval eindigt de overeenkomst op de eerstvolgende, geldige einddatum.
 5. Indien de opdrachtgever na herhaaldelijk verzoek geen gevolg geeft aan zijn betalingsverplichting is Backcorner gerechtigd de duurovereenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of te ontbinden, onverminderd haar wettelijk recht op schadevergoeding. In geval van opschorting wordt de uitvoering van de overeenkomst pas hervat indien de opeisbare vordering op de opdrachtgever volledig is voldaan.
 6. Backcorner is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te wijzigen. Backcorner zal de opdrachtgever daarvan uiterlijk een maand voordat de prijswijziging van kracht wordt in kennis stellen. Indien de opdrachtgever niet met de voorgenomen prijswijziging wenst in te stemmen, is hij gerechtigd de overeenkomst – tot de dag dat de prijswijzing van kracht wordt – schriftelijkop te zeggen.

Artikel 5 Webdesign en overige (ontwerp)werkzaamheden

 1. Indien Backcorner zich uit hoofde van een overeenkomst verbindt tot het verrichten van werkzaamheden, zoals, maar niet beperkt tot internetmarketing, webdesign en overige ontwerpwerkzaamheden, spant zij zich in de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Backcorner verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverplichting. Ten aanzien van de door de opdrachtgever beoogde resultaten kan Backcorner geen garanties bieden.
  1. De overeenkomst als bedoeld in lid 1 wordt uitgevoerd op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Backcorner zal bij de opdrachtgever naar behoren informeren over gegevens die voor de opzet en uitvoering van de opdracht relevant zijn. De opdrachtgever is verplicht Backcorner van de hierbedoelde gegevens tijdig in kennis te stellen.
  2. Verstrekte conceptontwerpen geven een zo nauwkeurig mogelijke weergave van het uiteindelijke eindontwerp, doch dienen slechts ter indicatie. Ondergeschikte kleur- en maatafwijkingen bieden geen grond voor reclames, opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst.
  3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de in het conceptontwerp gebruikte en geplaatste data en overige gegevens, dient zij haar schriftelijke bezwaar kenbaar te maken aan Backcorner alvorens het conceptontwerp definitief wordt.
   1. Indien Backcorner op verzoek of met voorafgaande instemming van de opdrachtgever werkzaamheden heeft verricht die zich buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst begeven, zullen deze werkzaamheden door de opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Backcorner. Backcorner is nimmer verplicht aan een verzoek als bedoeld in de vorige zin te voldoen. Indien Backcorner aan een dergelijk verzoek voldoet kan zij verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
   2. De opdrachtgever aanvaardt dat door de extra werkzaamheden als bedoeld in lid 4 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verplichtingen van de opdrachtgever en Backcorner, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst meerwerk voordoet, is voor de opdrachtgever nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.
    1. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is overeengekomen, zal Backcorner de opdrachtgever zoveel mogelijk schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden als bedoeld in lid 4.

Artikel 6 Oplevering ontwerpen

 1. Backcorner is gerechtigd om als voorwaarde voor de oplevering van ontwerpen te stellen dat de volledig overeengekomen prijs vóór oplevering wordt voldaan.
 2. Bij de beoordeling van de juistheid van de vervulling van de opdracht blijft de esthetische waarde buiten beschouwing.

Artikel 7 Domeinnaamregistratie

 1. Het aanbod van domeinnamen geschiedt onder voorbehoud van de feitelijke beschikbaarheid van de door de opdrachtgever gekozen domeinnaam.
  1. De aanvraag van een domeinnaam geschiedt op basis van door de opdrachtgever verstrekte gegevens. De opdrachtgever staat er voor in dat hij deze gegevens bij de aanvraag juist en volledig verstrekt.
  2. Backcorner bemiddelt slechts bij de registratie van een domeinnaam en zal de aanvraag van de betreffende domeinnaam deponeren bij de daarvoor verantwoordelijke instantie. Backcorner is niet aansprakelijk voor een door deze instantie niet-geaccepteerde aanvraag.
  3. De termijn waarbinnen de aangevraagde domeinnaam actief zal zijn is afhankelijk van derde partijen. De door Backcorner vermelde termijnen zijn slechts indicatief. De opdrachtgever kan hieraan nimmer rechten ontlenen.
  4. De domeinnaamregistratie vindt plaats op naam van de opdrachtgever. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De opdrachtgever vrijwaart Backcorner van iedere aanspraak van derden ter zake.

Artikel 8 Opschorting en ontbinding

 1. Backcorner is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of – indien de omstandigheden dit rechtvaardigen – de overeenkomst met directe ingang te ontbinden indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst Backcorner ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen.
 2. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Backcorner gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
  1. Voorts is Backcorner gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
  2. Alle in verband met een opschorting en/ of ontbinding van de overeenkomst te maken extra kosten en geleden schade komen voor rekening van de opdrachtgever.
   1. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Backcorner op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- enontbindingsrecht.
   2. Indien Backcorner de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

Artikel 9 Overmacht

 1. Backcorner is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. In aanvulling op het bepaalde in lid 1 wordt onder overmacht eveneens verstaan het niet tijdig en/ of deugdelijk nakomen van de verplichtingen van derden, voor de uitvoering waarvan de dienstverlening van Backcorner afhankelijk is.
 3. Indien de omstandigheid van overmacht langer voortduurt dan drie maanden of redelijkerwijs voorzienbaar is dat deze omstandigheid langer dan drie maanden zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval wordt aan de hand van de duur van de tot dan toe verrichte dienstverlening afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets zijn verschuldigd.

Artikel 10 Prijzen en betalingen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle vermelde prijzen exclusief verzend- en bezorgkosten, btw en andere heffingen van overheidswege.
 2. Indien in het kader van de opzet en/ of uitvoering van de overeenkomst, door Backcorner reiskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, bedragen de reiskosten € 0,29 per kilometer.
  1. Indien betaling middels automatische incasso is overeengekomen geeft de opdrachtgever Backcorner bij het sluiten van de overeenkomst een machtiging tot automatische incasso. Gedurende de looptijd van de overeenkomst is de opdrachtgever niet gerechtigd tot intrekking van deze machtiging. Indien de verschuldigde betaling niet kan worden geïncasseerd, is Backcorner gerechtigd de opdrachtgever administratiekosten in rekening te brengen.
  2. Betalingen middels overboeking dienen, tenzij anders is vermeld, binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn voldaan, op de door Backcorner voorgeschreven wijze.
  3. Indien naar het oordeel van Backcorner gegronde vrees bestaat dat de opdrachtgever tekort zal schieten in zijn betalingsverplichtingen is zij gerechtigd te vorderen dat de opdrachtgever deugdelijke zekerheid voor de betaling stelt. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid is Backcorner gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
  4. Indien een verschuldigde betaling meerdere malen niet automatisch kan worden geïncasseerd is de opdrachtgever op vordering van Backcorner verplicht de betaling, inclusief wettelijke rente en administratiekosten per overboeking te verrichten. Betaling daarvan dient te geschieden binnen de factuur gestelde termijn, op de door Backcorner voorgeschreven wijze.
  5. Indien tijdige betaling achterwege blijft treedt het verzuim van rechtswege in, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend tot en met de dag dat de volledig openstaande betaling is voldaan.
  6. Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter voldoening van betalingen, ten aanzien waarvan de opdrachtgever in verzuim is (geweest), komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel volgens Wet Incassokosten 2012.

Artikel 11 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is Backcorner is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van vermissing, verwisseling of beschadiging van data en overige gegevens. Backcorner is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van inbreuken van derden op de door Backcorner geleverde website(s), e-mailaccount(s) en applicaties, al dan niet als gevolg van onvoldoende beveiliging.
 2. Backcorner is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever die voortvloeien uit de wet, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Door Backcorner, voor het gebruik van de geleverde diensten, verstrekte instructies dienen door de opdrachtgever nauwkeurig te worden opgevolgd. Voor het gebruik en de deugdelijke toepassing van bijvoorbeeld applicaties draagt Backcorner nimmer enige verantwoordelijkheid. Backcorner is niet aansprakelijk voor schade als direct of indirect gevolg van het niet deugdelijk opvolgen van de hierbedoelde instructies.
  1. De opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem aan Backcorner verstrekte afbeeldingen, documenten en zaken geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendom van derden.
  2. De opdrachtgever vrijwaart Backcorner van alle aanspraken van derden die de stelling rechtvaardigen dat de door Backcorner geleverde ontwerpen inbreuk maken op de rechten van derden.
 3. Backcorner is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van te verrichten onderhoud aan servers en andere systemen waarop de dienstverlening van Backcorner betrekking heeft, evenals voor schade als gevolg van de (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van de dienstverlening van Backcorner.
 4. Backcorner is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid bestaat komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Backcorner aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Backcorner toegerekend kunnen worden en;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. De aansprakelijkheid van Backcorner is in elk geval beperkt tot de factuurwaarde van de door Backcorner, aan de opdrachtgever geleverde diensten, althans tot dat gedeelte van de factuurwaarde waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  1. Tenzij de wet hiervan dwingend afwijkt bedraagt – in afwijking van de wettelijke verjaringstermijn – de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Backcorner, één jaar.

Artikel 12 Intellectueel eigendom

 1. Alle op grond van de Auteurswet aan Backcorner toekomende rechten worden voorbehouden.
  1. Het is de opdrachtgever verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Backcorner ontwerpen, afbeeldingen en schetsen openbaar te maken, te verkopen, anderszins voor commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden ter beschikking te stellen, voor zover uit de strekking van de tussen partijen gesloten overeenkomst niet het tegendeel voortvloeit.

Artikel 13 Slotbepalingen

 1. Op elke overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  1. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
  2. Tenzij de wet hiervan dwingend afwijkt, is uitsluitend de rechter binnen het arrondissement van Backcorner bevoegd van geschillen kennis te nemen.
menu